De gemeenteraad doorgelicht. 

 

Gekeken is vooral naar verkiezingsbeloftes, partijprogramma's, persoonlijke standpunten, uitspraken in interviews, standpunten voor/tijdens/na de fusiebesprekingen, standpunten en betrokkenheid in de kwestie Draaibrug en dergelijke zaken. 

 

Politiek gekonkel, kiezersbedrog, besodemieterd, het eeuwenoude politieke spelletje. Termen van deze strekking heb ik enkele keren  gebruikt naar de raad toe. 

  Nog steeds ervaar ik het precies zoals het hierboven staat. Superfrustrerend is dat. Velen met mij delen dat gevoel, helaas! Slechts enkelen hebben het mij persoonlijk kwalijk genomen, en vooral voor hen is onderstaand verhaal bestemd. Als grootste partij krijgt het CDA het hieronder zwaar te verduren. Zij immers hebben Draaibrug afgeschoten op een manier waar de honden geen brood van lusten. Het CDA had drie argumenten tegen een dorpsraad Draaibrug. Deze argumenten zijn weerlegd, dat is de kracht van onze democratie, daar moet je tegen kunnen, dan moet je sportief zijn en zeggen: oké, we hadden ongelijk. En dan moet je dus niet doen wat het CDA deed: snel maar weer met een totaal ander argument op de proppen komen.......: onze kleinschaligheid. (Overigens een argument wat totaal niet bij de CDA idealen past. Juist het CDA pleit al jaren voor kleinschaligheid, te beginnen aan de basis: het gezin) 

Andere partijen gaan zeker niet vrijuit. Nadeel voor het CDA is in dit geval dat hun verkiezingsprogramma en beloftes makkelijker te vinden waren dan van de overige partijen.

 

Van alle partijen heeft alleen VVD/Gemeentebelangen daadwerkelijk betrokkenheid getoond, terwijl dat nou juist de partij is waar ik dat zeker niet van verwachtte!

 

De Partij van de Arbeid toonde aanvankelijk wel enige betrokkenheid. Sterker nog, ze wekten zelfs de indruk dat ze achter ons stonden. Jammer genoeg veranderde dat vrij snel. Reden daarvoor was de 'toon' van mijn brieven. Het gevolg daarvan was dat de PvdA zich in de kwestie Draaibrug niet aangesproken voelde en ons verwees naar het CDA. Onbegrijpelijk dat JUIST de PvdA ook geen enkele moeite heeft met het niet nakomen van beloftes, zelfs niet als het een wethouder betreft. Dat had eens moeten gebeuren in de tijd dat ze oppositie partij waren........, zeker weten dat we dan zij aan zij gestreden zouden hebben tegen zoveel onrecht!! Maar nu..... achterover in de pluchen fauteuil.

 

Over Nieuw West kan ik kort zijn: geen reactie. Misschien ligt Draaibrug niet westelijk genoeg?

 

Dorpsbelangen en Toerisme: in den beginne een teken van betrokkenheid, daarmee de indruk gevend dat er in ieder geval over gesproken zou worden. Nooit meer iets over teruggehoord. Tijdens de beslissende raadsvergadering bleek dat D&T niet echt geïnteresseerd is in de belangen van kleine kernen. Ze pleitten voor minder geld en zagen geen heil in dorpsraden voor Draaibrug en Oostburg (alleen bestaande dorpsraden meenemen in het convenant).

 

En dan............. het CDA

 

  Het knaagt aan mijn democratische ziel dat het CDA op deze manier omgaat met haar kiezers.  Nu is bovenstaande kretologie (gekonkel, kiezersbedrog, besodemieterd etc.) niet nieuw voor het CDA, en ook niet voor de overige partijen. In de raadstukken kom ik die termen regelmatig tegen. Bijvoorbeeld kort na de verkiezingen voelde D&T zich besodemieterd. Iets verder terug in de tijd: een raadsvergadering van Sluis-Aardenburg, kort voor de fusie, voelde driekwart van de fracties zich besodemieterd. Alsof het erbij hoort, en het CDA doet natuurlijk vrolijk mee.

 

Om mijn kretologie te onderbouwen heb ik wat speurwerk verricht. Hieronder vindt U een aantal CDA standpunten, plus een aantal uitspraken van CDA (fractie) leden. Ze tonen mijns inziens aan dat het CDA inderdaad hoog scoort op de schaal van Sodemieter.

 

Maar eerst……. het politieke spelletje van het CDA in de kwestie Draaibrug

 

Het spelletje begon op 18 februari te Aardenburg, kennismaking van het nieuwe college met de stadsraad en de bevolking van Aardenburg. CDA-lid, Germen Modde stelt de inmiddels bekende vraag: “Wat vindt het college van een dorpsraad voor Draaibrug”. Wethouder Leentfaar maakt met zijn antwoord goede sier bij het groot publiek. Een spelletje, want korte tijd later ziet hij het plots niet meer zitten, en met hem plots het hele CDA. De vragensteller, Dhr. Modde stelde die vraag voor Draaibrug, hij is/was voor Draaibrug jarenlang heel actief, heel erg betrokken. Het antwoord van de wethouder was voor hem toen een opsteker. Onbegrijpelijk dat hij nu totaal veranderd is. Tellen persoonlijke meningen niet binnen het CDA, mogen jullie geen eigen standpunt uitdragen, alleen maar het partijstandpunt ?

Er zijn meer persoonlijke CDA meningen die in de kwestie Draaibrug plots van generlei waarde meer zijn.  Onderstaande citaten heb ik van de CDA website geplukt en uit het blad "Onder ons" van de gemeente Sluis gehaald. Volgorde vrij willekeurig.

 

Als eerste citeer ik dhr. Verpaalen:

Respect voor de medemens en de omgeving, werken aan normen en waarden en politiek waarbij wordt geluisterd naar de burgers. Geen valse beloften, maar duidelijkheid.
Geen geschreeuw van de daken, maar weloverwogen tot een beslissing komen.

 

Vervolgens dhr. Quaak:

 Wij moet als politieke partij niet beloven wat wij niet uit kunnen voeren. Dit komt geloofwaardiger over aan de kiezers.

 

Ook het persoonlijk standpunt van mevrouw Flikweert valt niet te rijmen met de manier waarop het spelletje gespeeld is:

Gespreide verantwoordelijkheid springt er voor mij uit. Het CDA wil een samenleving, waarin mensen zorg dragen voor elkaar. Mensen en maatschappelijke organisaties dragen een verantwoordelijkheid op een niveau zo dicht mogelijk bij de burger.

 

Dhr. De Croock: (kort en bondig) waardering voor een man die "staat voor wat hij zegt".

 

Dhr. Kamphuis is wat diplomatieker, maar ook zijn woorden geven aan dat hij de betrokkenheid van iedere burger zeer belangrijk acht:

Na de herindeling zullen alle inwoners van de nieuwe gemeente er samen iets van moeten maken met als doel: het leven en wonen in onze gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ook zullen de mensen elkaar moeten accepteren zoals ze zijn en iedereen in zijn waarde laten.

 

Dhr. Leentfaar:

Leentfaar,lijsttrekker van het CDA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, ziet daarin een belangrijke taak weggelegd voor de dorpsraden. "De nieuwe Gemeente Sluis telt strak na de herindeling ruim 16 kernen, de dorpsraden moeten een belangrijke rol gaan en blijven spelen in het contact tussen de bevolking en het gemeentebestuur". 

De wethouder heeft er zelfs hard aan moeten trekken om in zijn woonplaats een dorpsraad van de grond te krijgen………… . 

 

Tsja………. moet ik uitleggen wat het verband is tussen bovenstaande citaten en de kwestie Draaibrug??? 

 

Het politieke spelletje…….. ik snaptur nog steeds niks van. Waarom doet dhr. Leentfaar in Breskens zoveel moeite ? Waarom  hamert mevrouw Flikweert tijdens een raadsvergadering zo op het belang van een dorpsraad voor Oostburg ?  Ik kan er maar één reden voor bedenken: daar zijn stemmen te halen…….., daar moet je dus goede sier maken, precies zo als voor die goed gevulde zaal in Aardenburg……………………  

 

Bovenstaande CDA'ers hebben in hun partijprogramma de volgende tekst staan:

 

Uit het Zeeuws Vlaamse CDA partij programma:

 

** Kleine kernen en dorpsraden dragen lokale democratie ( een luisterend oor voor deze groep)

 

Een luisterend oor……. en daarna ?? Daarna laten vallen als een baksteen ?

 

Nog even een blik op het landelijk partij programma van het CDA. Ook hier prachtige, toepasselijke en welbeschouwd best wel aansprekende kreten.

Christen-democratische waarden en idealen: een betrokken samenleving

1. Gespreide verantwoordelijkheid: vrijheid komt het beste tot haar recht als mensen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf en hun naasten en derhalve de ruimte krijgen eigen keuzes te maken waarbij de overheid zich beperkt tot haar kerntaken. Dan ontstaat ruimte voor een rijkgeschakeerde en solidaire samenleving.

Zal ik doorgaan?

Wie leest, begrijpt.

Er is maar één conclusie, en die zal nog lang stinken!! Polizieke zooitje, we kunnen jammer genoeg niet zonder!

Verzameld en opgesteld door: Theo Buijsse, Draaibrug 30

Reacties: graag.