Notulen collegebezoek Draaibrug – 2019

1

Collegebezoek Draaibrug – 2 juli 2019

Aanwezig:

Dhr. Buijsse (inwoner Draaibrug)

Inwoonster Draaibrug

Mw. de Smet en Mw. Bakkers (stadsraad Aardenburg)

Aanwezig gemeente:

College B&W

Toekomstig wethouder mw. Poissonnier

Gemeentesecretaris mw. de Kievit

Toezichthouder dhr. van Cuijck

Contactpersoon stads- en dorpsraden mw. Verweij

Onderstaande punten zijn door dhr. Buijsse ingebracht en zijn besproken tijdens het collegebezoek.

1. Tramhuisjes

Dhr. Buijsse zou graag zien dat de gemeente het gesprek aangaat met de eigenaar en hem ervan weet te overtuigen dat hij gaat investeren in het opknappen van de woningen of besluit om het te verkopen. Dhr. Buijsse kent 4 mogelijke geďnteresseerde kopers die bereid zijn om de tramhuisjes te restaureren. Wanneer de tramhuisjes andere eigenaren krijgen dan wordt daarmee ook de drugsoverlast beperkt. Dhr. Buijsse ziet graag dat er tijdens het bezoek van het college uitleg komt op welke manier de gemeente het gesprek met de eigenaar aangaat en wat het plan van aanpak zal zijn ten aanzien van de tramhuisjes. Dhr. Buijsse benadrukt dat op dit moment de tramhuisjes de hoogte prioriteit hebben.

Reactie gemeente:

Er komt een integrale nota voor de aanpak tramhuisjes waarin de (on)mogelijkheden worden geschetst ten aanzien van de aanpak tramhuisjes. Op uitnodiging van een bewoner heeft wethouder Ploegaert een bezoek gebracht aan een tramhuisje dat is opgeknapt. Voor de aanpak van de overige tramhuisjes wordt gekozen voor een benadering die is ontleend aan het KLUS-project. Kenmerkend voor het KLUS-project is het onderscheid tussen de warme en de koude benadering. Hoewel de voormalige tramhuisjes niet tot het bestand van het KLUS-project behoren, wordt toch geopteerd voor eenzelfde aanpak. Er wordt in eerste instantie gekozen voor een gezamenlijke bijeenkomst voor de eigenaren, deze zal gepland worden op 8 juli 2019. Daar wordt een toelichting gegeven over de warme en koude benadering vanuit de gemeente richting de eigenaren. Afhankelijk daarvan wordt bekeken welke stappen gezet zullen worden. Wethouder Ploegaert geeft toegezegd dat er brief verstuurd zal naar familie de Leyn – Mermuys en dat hij hen persoonlijk gaat benaderen. De eigenaren tramhuisjes zullen hiervan op de hoogte worden gehouden door de gemeente.

2. Weegbrug

Dhr. Buijsse zegt dat de gemeente de weegbrug zal opknappen. Wat de koop van het weegbrughuisje betreft: Dhr. Buijsse is van mening dat dit het beste uitgesteld kan worden. Het geld kan beter geďnvesteerd worden in de tramhuisjes. Hij vindt het belangrijk dat de inwoners van Draaibrug betrokken worden bij deze besluitvorming.

Reactie gemeente:

Gemeente en provincie zijn jaren geleden overeen gekomen dat het deel van de weg, inclusief de weegbrug, overgaat naar de gemeente. Er ligt een overeenkomst echter de juridische overdracht is nog niet rond. De gemeente gaat de weegbrug opknappen. Er wordt gedacht aan het bestraten en opvullen van de weegbrug en dat in de bestrating de weegbrug wordt aangegeven. Dit zal gebeuren in overleg met de stadsraad Aardenburg. Er zal een integrale nota worden aangeboden aan het college.

3. Oude tramremise

Onderneming BOEi heeft onderzoek gedaan. Dhr. Buijsse wil graag een terugkoppeling van het onderzoek. Wat zijn de huidige mogelijkheden voor de oude tramremise?

Reactie gemeente:

Onderneming BOEi heeft een onderzoek gedaan. Het betrof een bouwkundige opname van het pand met een kostenbegroting, het zoeken naar mogelijke herbestemmingen en een marktonderzoek. BOEi zal voor 1-8-2019 het onderzoeksrapport aanleveren.

Op het moment dat het rapport beschikbaar is, zal het aan het college worden aangeboden.

Daarnaast is de tramremise genomineerd bij provincie om gerestaureerd te worden vanuit provinciaal budget restauratie rijksmonumenten.

Actiepunten thematafels inwonersavond

1. In de Langeweg is er op diverse plaatsen sprake van wortelopdruk in de parkeervakken. Er zijn al mensen over gevallen. Actie: De wortelopdruk bij een drietal bomen in de parkeervakken in de Langeweg zal verwijderd worden en de staatstenen worden weer vlak gelegd.

2. De snelheid op de doorgaande weg is volgens inwoner nog altijd hoog ondanks de remmers (30km zone). Ook denkt men dat er veel sluipverkeer vanaf Aardenburg deze weg neemt. De vraag is of daar iets aan te doen is. Tevens de vraag of er een matrixbord opgehangen kon worden. Het hardrijden door Draaibrug kwam aan diverse thema-tafels aan de orde.

Actie: Snelheid in de kern Draaibrug ligt inderdaad ver boven de 30 km volgens het provinciaal programma waarin de gemeente inzage heeft. De gemeente gaat bekijken wat hieraan gedaan kan worden. Het weren van sluipverkeer is niet zo eenvoudig omdat mensen zich niet laten leiden door borden (via rondweg Draaibrug). De tomtom spelt hier ook vaak een rol in. Een inrijdverbod voor autoverkeer (m.u.v. aanwonenden) is niet handhaafbaar tenzij de politie daar dagelijks een agent neerzet. Het matrixbord wordt niet meer gebruik omdat het aan tijd onbreekt dit bord naar een locatie te verplaatsen (elke week of 2 weken) en de verzamelde gegevens uit te lezen.

3. Als je vanaf Sluis over de oostelijke ventweg richting Draaibrug rijdt, moet je ter hoogte van de Bewester Eedeweg links het fietspad op. Er zijn veel mensen die dat niet goed zien en die blijven dan op de ventweg rijden. Actie: dit is doorgegeven aan de provincie.

4. Inwoner geeft aan dat voor een bepaalde woning veel bomen staan en waarvan enkele over de erfgrens hangen. Vraag of daar iets aan gedaan kan worden zodat de overlast wordt verminderd. Actie: Tijdens de laatste snoeironde eind juni 2019 is naar deze bomen gekeken en zijn ze gesnoeid. De takken hangen hoog boven de erfgrens. Er zullen geen takken meer afgehaald worden zodat de boom zijn vorm behoudt. De erfgrens ligt verder naar de woning dan in werkelijkheid te zien is. Deze informatie is teruggekoppeld aan desbetreffende inwoner.

5. Het bosplantsoen aan de Oude Oostburgseweg zouden wat over de weg hangen. Wordt actie op ondernomen.

6. Als je Draaibrug uit rijdt richting Oostburg, zou het uitzicht wat moeilijk zijn i.v.m. overhangende beplanting. Actie: Dit is doorgegeven aan de provincie.

7. De picknick set in draaibrug heeft behoefte aan een wasbeurt. Actie: wordt bekeken door toezichthouder.

8. Inwoners vroegen of de diverse telefoonnummer rondom preventie en veiligheid die de burgemeester noemde tijdens haar presentatie vermeld kunnen worden in het ZVA. Actie: dit zal in het ZVA gepubliceerd worden.

9. Inwoner heft interesse kenbaar gemaakt in de herbestemmingsmogelijkheden voor de voormalige tramremis/koelhuizen en wil graag op de hoogte worden gesteld van uitkomsten rapport BOEi. Er zal rechtstreeks contact worden opgenomen met inwoner.

10. Inwoner die huis huurt van familie Mermuys – de Leyn met tal van gebreken. Eigenaar wil woning onbewoonbaar laten verklaren, zodat hij eruit kan. Is nu een sort anti-kraakregeling. Hij is hierover in gesprek met advocaat.

11. Gesprek met inwoner die aan parallelweg woont en last heeft van geluid voorbijrijdend verkeer. Is uitgezet bij vakafdeling en wordt rechtstreeks contact opgenomen met deze inwoner.