Rioolpraat, februari 2011

Hieronder de briefwisseling en info verstrekking zoals die heeft plaats gevonden.

2-2-2011

Geacht gemeentebestuur, college, raadsleden
 
Begin deze week viel hier op Draaibrug bij een aantal bewoners een brief van de Grontmij binnen: volgende week ingrijpende rioolwerkzaamheden. Komende maandag al.
Het gescheiden waterafvoersysteem, aangelegd ongeveer 15 jaar geleden, wordt veranderd, alles moet nu ineens weer samen afgevoerd worden. Indertijd zijn we door de gemeente verplicht om ons water gescheiden aan te bieden. Daar hebben we flink in MOETEN investeren, vele honderden  euro’s per adres! Een verantwoorde investering, minder afvalwater, goed voor het milieu, minder kans op stinkende overstromingen.
 
Zo’n ingrijpend werk roept ontzettend veel vragen op.
Waarom?
Waarom zo snel?
Waarom geen info avond vooraf?
Waarom werden de betrokkenen, de Draaibruggeraat, de Stadsraad Aardenburg niet eerder op de hoogte gesteld?
Onbegrip alom.
Aan U het dringende verzoek om deze plannen in ieder geval acuut stop te zetten en de moeite te nemen ons op passende manier voor te lichten.
 
Zelf hebben we contact gezocht met de gemeenteambtenaar dhr. Ahrend. Morgenmiddag hebben we een gesprek met hem en met dhr. Scheele van Grontmij. Prioriteit voor ons: stel in ieder geval de werken uit. Als het dan echt moet, geef ons dan ruim de tijd maatregelen te treffen. En laat de uitvoerder zich goed terplekke oriënteren, waar nodig in overleg treden met bewoners. De desbetreffende riolering ligt bijvoorbeeld onder een strook grond die door de bewoners is aangekleed, ingericht, onderhouden, al sinds mensenheugenis. Wat gebeurt er met de beplanting, de sierbestrating. En hoe wordt de bronbemaling op een veilige manier uitgevoerd? Zomaar, een paar voorbeelden.
Kort dag, daarom hoop ik op een snelle reactie.
 
mvg

Een reactie volgde tot op heden (16-2) niet, een gesprek vond wel plaats, hieronder een samenvatting zoals ze is rondgestuurd:

Aan: gemeente, leden Draaibruggeraat, Stadsraad Aardenburg, betrokkenen/belangstellenden.
Betreft: verslag gesprek 2-2-2011 naar aanleiding van totaal onverwachte ingrijpende rioleringswerkzaamheden te Draaibrug (zie eerdere mail).
Deelnemers: dhr. Ahrend (gemeente ambtenaar), dhr. R. Scheele (projectleider Grontmij), Tonny Rijckaert (inwoner projectgebied), Theo Buijsse (Draaibruggeraat, tevens inwoner projectgebied).
 
Beste mensen
 
Een gesprek van bijna anderhalf uur samenvatten op een A4tje?  Een poging.
 1. informatieverstrekking: had beter gekund. Dat zou niet alleen gunstig geweest zijn voor bewoners, maar ook voor uitvoerenden. Bewoners kennen doorgaans de situatie ter plekke als geen ander.
 2. reden voor de huidige plannen: vervuiling van oppervlaktewater. Oorzaak: enkele huizen die niet goed zijn aangesloten. Dat dat niet goed gebeurd is, is zuiver een gevolg van gemeentelijke nalatigheid in het verleden. In 1992, toen de gescheiden riolering is aangelegd, werden bewoners verplicht aan te sluiten. Daarover is een schrijven verstuurd, waarin ons werd medegedeeld dat er boetes zouden worden uitgedeeld als we niet aansloten. Bovendien zou de uitvoerder nalatigen aansluiten op rekening van het desbetreffende adres. Leek goed geregeld, maar is dus nooit gecontroleerd!! Onomkeerbaar, helaas. Omdat 1 of enkele adressen niet zijn aangesloten moet nu de hele boel worden aangepast.
 3. de klus op papier: het gescheiden systeem verdwijnt, straks gaat alles door één buis naar de riolering. Dit staat dwars op gemeentelijk beleid, bovendien hebben we met zijn allen stevig persoonlijk moeten investeren in het gescheiden  aanbieden. Die investering wordt nu volledig teniet gedaan, das behoorlijk zuur. Bovendien een onnodige extra belasting voor het riolerings systeem, met risico’s voor overbelasting, overstroming in huizen en overstort.
 4. de klus in de praktijk: alle aansluitingen op de hemelwater (hw) afvoer worden opgegraven, losgemaakt en aangesloten op het riool. De desbetreffende hemelwaterbuis ligt onder een strook gemeentegrond die door de bewoners is ingericht en wordt onderhouden. Gevarieerde beplanting, veel heggen, (sier)bestrating, smeedijzeren hek, opritten, dat soort zaken, moet tijdelijk wijken. Daarna wordt de hemelwaterafvoer dicht gemaakt. Overlast en schade wordt zoveel mogelijk beperkt maar is niet te vermijden.
 5. alles aanhoord hebbende, is dit ons voorstel: handhaaf gescheiden systeem, spoor de vervuiler op (das makkelijk, controleer gewoon even de controle putten, al pratend kwamen we tot de vrijwel zekere constatering dat er maar twee adressen in aanmerking komen.) Controleer vervolgens of er nog vervuild wordt.
 6. het compromis: gefaseerde aanpak, waarbij eerst drie huizen, waaronder vrijwel zeker de vervuiler, worden afgekoppeld zoals bij 4 omschreven. De overige panden worden voorlopig met rust gelaten totdat de waterkwaliteit na de ingreep opnieuw is vastgesteld.
 7. de hemelwater afvoerbuis is ook beschadigd. Gekeken wordt of dat reparabel is, als gebleken is dat ruim de helft van de straat niet moet worden afgekoppeld.
 8. afgesproken is dat na de eerste fase tijdig gecommuniceerd zal worden over verdere stappen.
We vertrouwen erop dat gemaakte afspraken en toezeggingen worden nagekomen en hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben. Wederom is gebleken hoe belangrijk tijdige communicatie met burgers, stads- en dorpsraden is en dat er op dat gebied nog heel wat verbeterd kan worden. Afgelopen maandag, coalitie café, onderschreven raadsleden en wethouders unaniem dat belang. Nu de praktijk.
 
Met vriendelijk groet
namens de Draaibruggeraat
Theo Buijsse, in samenwerking met Tonny Rijckaert.

Tussendoor bezocht ik het coalitie-café. Dat leidde een dag later tot het volgende mailtje (7-2):

Coalitie café
 
Velen van jullie waren er, vorige week maandag, Schoondijke. Gezellig, beetje discussiëren, wat ouwoerun, kansen genoeg om naar elkaar te luisteren. Prachtig. Vooraf mezelf beloofd om NIET over bomen te praten, vooral te luisteren, kijken hoe ‘mijn’ wethouders, ‘mijn’ raadsleden ‘het’ doen.
Na de pauze geven drie wethouders en enkele raadsleden commentaar bij actuele stellingen en antwoord op actuele vragen. Geweldig, wat ik daar hoor geeft me weer moed, keer op keer verzekeren de wethouders èn de raadsleden me dat er wel degelijk naar burgers gekeken wordt, rekening gehouden wordt met hun belangen, precies dat soort dingen waar ik mijn twijfels over had.
Naar huis rijdend denk ik: ja, dit was goed, de intentie is overduidelijk aanwezig, dit was puur, dit was geen komedie. Er is zelfs weer een contactpersoon dorps- en stadsraden, zou die al weten dat Draaibrug ook een dorpsraatje heeft? Ach, het komt helemaal goed. Als de woorden die ik die avond hoorde, werkelijkheid zijn, dan hoef ik nooit meer de luis, de horzel, de pitbull te zijn. Dan hoef ik geen verontwaardigde mailtjes naar onze raadsleden te sturen. Dan kan ik, vanachter die boom, positieve mailtjes vol complimenten rondsturen. Lekker thuiskomen is dat, echt wel.
 
Eén dag later.................
 
Pisnijdig. Samen met mijn buurman, Tonny Rijckaert.
Veel te laat geïnformeerd.
Onvolledig geïnformeerd.
Overdonderd, in de steek gelaten.
Het klopt niet, het is hartstikke fout van de gemeente, van jullie, van al die bestuurders die daar mooi weer stonden te spelen, het komt totaal niet overeen met de realiteit.
De gemeente maakte hier bij onze riolering, gigantische fouten waardoor we nu in de shit zitten. Totaal onnodig, blijkt na door tijdnood in haast afgedwongen gesprek. Inwoners ontdekken binnen enkele dagen waar het probleem, waar al jaren naar gezocht wordt, zit.
Had ons in godsnaam eerder betrokken!! Vertel ons niet botweg dat over een week (=vandaag) ons rioleringsstelsel op de schop gaat en weer prehistorisch gemaakt wordt. Alle investeringen, door gemeente, maar ook door particulieren VERPLICHT door diezelfde gemeente, worden nutteloos gemaakt. In 1992 zijn we aangesloten op een gescheiden afweersysteem. Op straffe van een boete plus kosten.
Nu blijkt dat niet iedereen is aangesloten wordt alle afvalwater, van iedereen, maar naar de riolering overgezet. Tegen gangbaar beleid overal elders, want daar MOET er gescheiden worden, en terecht! Hier niet?
 
Waarom op die manier?
Trek even twee controle putjes open, trek twee wc’s door en je weet waar de drollen de verkeerde buis in rollen, zo simpel is dat. Dat is trouwens niet de schuld van huidige eigenaren, want de meesten woonden er toen nog niet. De gemeente was er toen wel al, maar ze hebben niet gecontroleerd toen het moest. Daarvoor zouden zij een boete moeten krijgen!
19 jaar onnodige watervervuiling is het gevolg. En al die kosten van nu, plus de onderzoeken van afgelopen jaren, steeds weer al die drollen zoekende mannetjes met oranje pakken die kwamen controleren, met robots en camera’s. Allemaal verspilling, verspilling verspilling. Voortuintjes worden straks aan flarden getrokken, sierbestrating gekraakt, bomen struiken moeten wijken.
Maar ons werd niets gevraagd, ons wordt nauwelijks iets verteld, alleen als een paar man heel stevig aandringen.
Op eigen initiatief was er vorige week een gesprek.
Eén en al treurnis over zoveel onwetendheid en gemakzucht. “Het ging maar om 5 huizen”  Alsof dat wat uitmaakt, 5 huizen, 50 huizen of 500, bewoners hebben recht op informatie, precies zoals ik het in dat coalitie café hoorde.
Het kan anders. We hebben een compromis bereikt, onder tijdsdruk, èn omdat de hulp die we onmiddellijk aan de gemeente vroegen, achterwege bleef!! De grootste helft kan misschien ........ ?? Nog steeds totaal niets terug gehoord zelfs geen ontvangstbevestiging. Machteloos en alleen.
Met dank aan de coalitie.
 
En die maandag in Schoondijke? Het waren toch echt de woorden die me een goed gevoel gaven. Of had ik teveel gedronken? Zag een van jullie me daar lallend rondlopen? Of waren het de mensen vooraan......... nee, die waren bloedserieus.
 
Het project is vandaag gestart. Tonny en ik hebben zoveel mogelijk betrokkenen bijgepraat. Uitleggen is mijn beroep, maar dit snapt echt niemand. Gelatenheid vaart in me: bekijk het maar.
Ik vraag jullie dit keer niet eens om een reactie. ‘t Is te laat, morgen wordt er al gegraven.
Had gewoon even behoeft om een katerig gevoel van me af te schrijven. En de behoefte om te laten zien dat de werkelijkheid ver weg van het café is. Als jullie tot hier gelezen hebben, is me dat gelukt, dank je wel.
Eén vraagje, toch
willen jullie dit mailtje doorsturen aan de wethouders? Ook daarvoor dank.
met vriendelijk groeten
Theo Buijsse
mede namens Tonny Rijckaert

Na al dat gedoe werden uiteindelijk slechts 2 huizen in plaats van de hele straat aangepakt. Dan ben ik trots op wat WE hebben bereikt, maar tegelijkertijd nog steeds verontwaardigd over de manier waarop. Uitmondend in onderstaande brief:

Beste mensen
 
Enkele weken geleden stuurde ik een verontwaardigd mailtje rond de gang van zaken m.b.t. rioleringswerkzaamheden Draaibrug.
Later liet ik jullie weten dat enkele inwoners een gesprek hadden met gemeente en Grontmij, waarbij onder tijdsdruk een compromis werd bereikt.
Inmiddels lijkt het erop dat de werken achter de rug zijn.
Het lijkt erop dat:
 1. de bron van vervuiling onmiddellijk gevonden is
 2. twee huizen foutief aangesloten waren (en dat had NOOIT kunnen gebeuren als de gemeente indertijd had gedaan wat ze had moeten doen)
 3. die twee woningen nu met alle afvoeren zijn aangesloten op de persleiding
 4. de rest van de straat met rust gelaten wordt
Terugkijkend zijn we niet ontevreden over dit uiteindelijke resultaat. LET OP: er is nog geen enkele reactie gekomen van de gemeente. Niet over het verloop van de werkzaamheden, eventueel vervolg. Das meteen een volgend punt: er had toch wel even een telefoontje afgekund om ons bij te praten.
Bijpraten hebben wij wel gedaan. De betrokken bewoners gedetailleerd op de hoogte gebracht via een mailing aan allen over de concrete plannen. Bewoners die vragen hadden te woord gestaan. Bewoners (buitenlanders) die er wekenlang niet zijn, verwittigd.
 
Achteraf hadden we jullie als raadsleden niet hoeven benaderen. Hoewel? De gang van zaken is en blijft onjuist. Aan jullie de taak om er zorg voor te dragen dat:
Dronken was ik niet, in het coalitie café. De wethouders en raadsleden vast ook niet, dus blijf ik er persoonlijk helemaal op vertrouwen dat het steeds beter zal gaan.
 
mvg
namens de Draaibruggeraat, Theo Buijsse