Jaarvergadering Draaibrug op 21-08-2007

 

Aanvang 19.30u

Aanwezig: wethouder  mevr. Bolijn, vertegenwoordiger stads- en dorpsraden Mevr. Staal, Dhr. Raeman (verantwoordelijke gemeentewerken), 2 mensen van  DLG (Dienst Landelijk Gebied).

Afgevaardigde van de Stadsraad Aardenburg (dhr. De Roo).

Raadsleden Dhr. Ghijssels en dhr. Provoost.

Bericht van verhindering:  een groot aantal raadsleden was verhinderd wegens fractie overleg of andere verplichtingen.

Opkomst aantal inwoners Draaibrug: 30.

 

Openingswoord: (Theo Buijsse) Bedankwoord voor de fantastische opkomst van de inwoners, aanwezigen van de gemeente, stadsraad, en leden van DLG.

 

*Woord door DLG: (Dienst Landelijk Gebied) over het aan te leggen natuurgebied tussen Aardenburg en Draaibrug (Aardenburgse Havenpolder, +- 46 hectare).

Uitleg wat DLG precies inhoudt, wat ze doen, en wat er gaat gebeuren.

               

                 Deel 1: Opnieuw een kreek, poelen aanleggen, begroeiing inzaaien en Oude Havendijk herstellen.

                 Deel 2: Bestaande watergang zichtbaar maken, kikkerputten aanleggen, begroeiing inzaaien en eventuele wandelpaden aanleggen.

                 Aanvang der werken: deze week nog.

                 Einde der werken: eind 2008.

 

*Vragen van de inwoners:

     Vr: Krijgen we eventuele wandelpaden in dat natuurgebied?

     Antw: Exacte paden moeten nog worden ingepland. Ten noorden van Draaibrug komt er een zgn. “Laarzenpad”  dwars door het daar aangelegde  natuurgebied.

     Vr: Er komt dus een nieuwe dijk, maar er is niks zichtbaars van het natuurgebied zelf, waarom?

     Antw: Primair onderdeel is het in stand houden van het natuurgebied, en 2e zaak is het toegankelijk maken (beperkt) voor de bezoekers (via geleide paden).

     Vr: Vele inwoners zijn het eens dat een extra dijk NIET nodig is. Ze willen het open landschap behouden, en niet ingegraven worden door iets dat beperkt bezocht kan worden.

      Antw: DLG kan daar niks aan veranderen, daar de plannen worden gemaakt door de Provincie Zeeland, en dat de DLG enkel voor de uitvoering instaat. Ze zullen zowiezo de ongenoegen discussiepunten aankaarten  in Middelburg bij de bevoegde instanties.

 

*Woord door Mevr. Bolijnn ( wethouder):

       Mevr. heeft alle punten die we doorgegeven hebben bekeken en naar een eventuele oplossing gezocht. Waar de problemen zich voordoen en onder de provincie vallen zullen ze dit zeker melden aan de desbetreffende instanties in samenspraak met de Draaibruggeraat.

De visuele snelheidsremmers zullen dit najaar nog afgewerkt worden en voor de remise (een monument, beter bekend als het oude koelhuis) zal er een werkgroep opgericht worden om te kijken hoe dit kan worden aangepakt en opgelost.

Qua woningbouw in Draaibrug kunnen we gerust zijn, want er is geen (momenteel) plaats voor eventuele nieuwbouw.

*Klachten van de inwoners of eventuele vragen:

        Bomen in de Langeweg vormen een probleem voor zowel inwoners als verkeer.

        Antwoord: kort en bondig: we zullen dit probleem mee nemen naar de gemeente.

 

*Pauze

 

* Huishoudelijk deel: (Theo): We hoeven geen financieel verslag te maken van de Draaibruggeraat, daar we geen inkomsten hebben, maar wel een sponsoring van DSV (ter beschikking stellen van lokaal en een consumptie,….)

            De verdere verspreiding van nieuwsbrieven en post zal voortaan geschieden via e-mail, met uitzondering van bepaalde personen (geen internet), die toch erom gevraagd hebben.

            We zochten nog een bestuurslid om de Draaibruggeraat compleet te maken (helaas is Tony gestopt) en moesten daarvoor een stemming houden onder het aanwezige publiek.

 

*Stemming: Paul Hubregsen: 0

                       Linda : 1

                       Blanco: 2

                       Rozan vd Kerkhove: 2

                       Joop Wey: 3

                       Ellen Blondeel: 22

 

*Rondvraag: Even voorstellen van het nieuwe Draaibruggeraatslid.

 

* Dankwoord naar alle inwoners van Draaibrug die gezorgd hebben voor een massale opkomst.

        

Chris de Meyer, notulist.