Aan diverse instanties die optreden namens burgers uit één of meerdere kernen in de gemeente Sluis: dorps- en stadsraden gemeente Sluis, gemeenteraad Sluis, college B&W,  Duumpje, NatuurNu, commissie burgercontact RMO, diverse particulier betrokkenen, belangstellenden en gedupeerden.

 

Mensen en bomen

 

Bomen hebben ongelofelijk veel functies en evenveel redenen om te worden gerespecteerd. Gelukkig is de meerderheid van de Sluisse bevolking daarvan doordrongen en neemt daarin op nuchtere wijze haar verantwoordelijkheid. Prachtig voortvloeisel daarvan is de bomenverordening:  de betuttelende kapvergunning van bovenaf is terecht vervangen door eigen verantwoordelijkheid. In de praktijk heeft dit enorm veel voordelen opgeleverd en zeker niet geleid tot de kaalslag die sommige pessimisten verwachtten. Baas in eigen tuin, logisch.

 

In het verlengde hiervan is het inmiddels tijd voor een nuchtere kijk op ‘baas in eigen straat’. Laat de mensen in een straat zelf bepalen of de bomen aldaar al dan niet (nog) gewenst zijn. Om problemen in de toekomst te voorkomen: betrek mensen vooraf bij de aanplant, nodig mensen uit om mee te denken over het vervolg, geef mensen ook de ruimte om te beslissen dat bomen ongewenst zijn en derhalve verwijderd moeten worden. Vooraf betrekken gebeurt al, prima, zo hoort het te gaan.

Maatregelen in bestaande overlastsituaties liggen helaas nog wat moeilijker. “We willen geen precedenten scheppen”  is het gemeentelijk argument bij door inwoners gesignaleerde ernstige overlast van bomen. Dat is overduidelijk géén goed argument, bovendien zet je met een dergelijk argument de bevolking op een te goedkope manier buitenspel. Angst voor precedent getuigt ook niet van daadkracht. Die angst is heel makkelijk weg te nemen door een duidelijk kader te creëren. Formuleer als overheid precies onder welke voorwaarden openbare bomen wel of niet mogen worden gekapt. Vergelijk bomenverordening, het kan zoveel makkelijker!

Hieronder enkele criteria die kunnen helpen duidelijk te schaffen. Bedoeld als voorzetje, de definitieve versie bepalen we samen. Pas als aan alle voorwaarden voldaan is, mag een (aantal) boom/bomen worden gekapt.

1. de boom/bomen komt/komen niet voor op de gemeentelijke lijst “Waardevolle bomen”.

2. de overlast is langdurig (1 maand of langer?), en/of herhalend.

3.  de overlast wordt ervaren door één/enkele/alle bewoner/bewoners van de straat.

4.    minimaal 75% (?) van de bewoners van de straat heeft geen bezwaar tegen het verdwijnen van die ene boom, meerdere bomen of indien van toepassing: alle bomen in eigen straat.

5.    er is bij meerderheid (de helft + 1 ?) overeenstemming over de manier waarop nieuwe aanplant wel (of niet) wordt gerealiseerd.

Ad 1: heel belangrijk, immers, bomen die wèl op die lijst voorkomen zijn in een eerder stadium al beoordeeld door deskundigen aan de hand van een aantal objectieve criteria. Dat hoeft dus niet opnieuw te gebeuren!!  (Alleen in uitzonderlijke, nader te bepalen gevallen).
De volgende criteria speelden een rol bij de waardebepaling:

a. ecologische waarde

b. esthetische waarden

c. cultuurhistorische waarden

d. waarden van stads- en dorpsschoon

e. waarden voor recreatie en leefbaarheid

f. uniciteitswaarde

 

Ad 2: voorbeelden langdurige overlast:

a)    wortelopslag.

b)   schade aan bestrating.

c)    schade riolering en/of andere nutsvoorzieningen.

d)   belemmering uitzicht (gelijkvloers en bovenverdieping(en).

e)    beperking straatverlichting 

f)    verkeersonveiligheid

g)   ………….

(Te overwegen valt om ook op te nemen welke overlast niet meeweegt in het eindoordeel).

 

Ad 3: mogelijk een andere formulering bij openbare gebouwen? Vb. parking gymzaal Aardenburg.

 

Ad 4: nadruk op “geen bezwaar”. Een beetje buurt helpt elkaar om elkaars woonplezier te vergroten en stimuleert op die manier saamhorigheid alsook verantwoordelijkheid voor de eigen buurt. Heel belangrijk!!

 

Ad 5: hierbij is ‘geen nieuwe aanplant’ ook een optie. Die ruimte mag er zijn, het is immers de straat van die mensen.

  

Beste lezer. In onze kernen zijn er ontzettend veel mensen die al jarenlang zware overlast ondervinden van bomen in hun straat. Jullie hebben binding met mensen, jullie weten dat dat zo is. Mensen die geen persoonlijke overlast ondervinden ergeren zich mateloos aan overheden die de burger links laten liggen, met als resultaat dat interesse in en betrokkenheid bij overheden nog meer verdwijnt.

Het kan zo makkelijk anders. Laat dit concept protocol een duwtje in de goeie richting zijn. Laat gemeente, stadsraden, dorpsraden, Duumpjes  en andere betrokken instanties, hun verantwoordelijkheid nemen, treed op namens de mensen die je vertegenwoordigt en help zo mensen in de Oude Kerkstraat, de Haven, Smedekensbrugge, Draaibrug en al die andere plaatsen waar bomen gewoon simpelweg in de weg staan. Die inspanning zal zeer gewaardeerd worden en betrokkenheid van burgers positief beïnvloedden. Succes.

 

Theo Buijsse, Draaibrug 30.